Korta förklaringar

Korta förklaringar

Lågaffektivt bemötande

En del människor med problemskapande beteende kan ha svårigheter med att hantera känslor, aggression mm. Genom att skapa en lugn miljö kan man få en person med problemskapande beteende att ta kontroll över sig själv. En lågaffektiv pedagogik handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna, i syfte att minska stress och negativa beteenden. Metoden fokuserar på hur vi praktiskt agerar med t ex kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

 

Miljöterapeutisk grund

Ett synsätt som bygger på att miljön har stor påverkan på människans utveckling. På ett behandlingshem innebär det t ex att hantering av alla vardagssituationer blir en medveten pedagogisk handling. Tydlig struktur och stor förutsägbarhet är viktiga inslag för att den som behandlas ska utvecklas i rätt riktning och kunna hantera sina svårigheter i en vardag. I en trygg, förutsägbar miljö ges möjlighet till kreativt utvecklande av den egna personen.

 

KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

 

rePULSE

rePULSE är en etablerad träningsmetod för den som har svårigheter med att kontrollera sina impulser. rePULSE visar hur man själv kan styra sina impulser. Metoden är uppbyggd utifrån en triad med hörnstenarna TANKE – KÄNSLA – BETEENDE

 

TEACCH

TEACCH är förkortning av Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. Sstudier och observationer har visat att personer med autism förstår visuell (bildlig) information bättre än auditiv (via hörseln). Bästa sättet att stödja en person med autism är därför att berätta, förklara och undervisa via bilder i en väl strukturerad form. Individer med autism tänker och uppfattar saker konkret, de ser livet i detaljer en av svårigheterna är att förstå och uppfatta sammanhang. De har oftast svårt för att organisera och planera sin tillvaro.

 

ADL

ADL betyder Aktiviteter i Dagliga Livet. ADL-träning innebär just träning av vardagliga aktiviteter som duschning, städning, tvätt och matlagning. Att kunna utföra vardagsaktiviteterna är viktigt både för en självständig livsföring och för livskvaliteten. Begreppet ADL används i vård- och utbildningssammanhang med avseende på människor med olika former av medicinska funktionsnedsättningar. I omsorg och omvårdnad utgår man från aktivitetsområden för att klara de dagliga kraven. Dessa aktivitetsområden är: Primär ADL (Personlig hygien, Äta, Kommunikation) och Sekundär ADL (Boende, Arbete, Utbildning, Fritid).