FÖR DIG SOM ÄR HANDLÄGGARE

För dig som är handläggare

Verksamhetens målgrupp är flickor och pojkar i åldern 14-19 år som utsätter sin hälsa och utvecking för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång. Många av de ungdomar som kommer till Stabbarpsgården har en eller flera diagnoser. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med NPF, OCD och PTSD.

 

På Stabbarpsgården arbetar vi miljöterapeutiskt, kravanpassat och lågaffektivt med KBT-inriktade behandlingsmetoder. Verksamheten har valt att behålla småskaligheten och lägger vikt vid hem och familjekänsla med fast struktur, tydlig gränssättning och lugn och ro.

 

Behandlingsarbetet präglas av relationsskapande, öppen kommunikation, medbestämmande, medansvar och konsekvenstänkandee. Ungdomarnas tillvaro ska vara trygg och förutsägbar. Social färdighetsträning och vardagskunskap ingår som naturliga delar av arbetet. Hos oss är skola/sysselsättning och en aktiv fritid viktig.

 

Vi arbetar med beprövade metoder som TEACCH, rePulse. Genom individuell anpassad behandling ger vi ungdomar en förutsättning att förstå och hitta strategier för att hantera sin problematik. Vi vet att bra behandlingsarbete och bestående förändringar nås genom att knyta an och bygga relationer.

 

Våra ungdomar erbjuds både individuella samtal och samtal i grupp. Vi arbetar gärna nära ungdomens familj och nätverk. En typisk behandling inleds på Stabbarpsgården eller Rönneberga, och kan avslutas i en av våra utslussningslägenheter. Eftervård erbjuds.

 

Stabbarpsgården arbetar enligt BBIC.

 

Kvalitetssystem

Nöjda uppdragsgivare och ungdomar, samt en säker verksamhet är mycket viktigt för oss. Stabbarpsgårdens kvalitetsledningssystem är uppbyggt enligt SOSFS 2011:9 och bygger på att verksamheten ständigt strävar efter förbättring genom uppföljning, utvärdering, avvikelsehantering och internrevision.

 

För platsförfrågan och information om verksamheten hänvisas till vår föreståndare Mia Möller.

Kontaktinfo

 

Föreståndare

Mia Möller

mia@stabbarpsgarden.com

Tel: 0739-82 99 86

 

VD

Boel Dahlskog

boel@stabbarpsgarden.com

Tel: 0413 - 34 66 87

 

 

Referenser

 

Maya Månsson

Kristianstads kommun

Tel: 044 - 13 56 04